Om Norden

FIRMADATA

Norden Advokatfirma Advokatanpartsselskab CVR-nr. 32477488

Norden Advokatfirma, der ejes af personer og selskaber, er et topmoderne advokatfirma, hvor alle i virksomheden arbejder med hver deres specialer.

Virksomhedens hovedadresse er Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, men drives ud over fra Brønderslev fra vores kontorer i Aalborg, Aabybro og Aars.

 

MÅL

Vi vil levere et højt fagligt og et højt etisk niveau.

Vi vil levere juridisk rådgivning uden kompromis med kvaliteten.

Vi vil levere en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Vi vil måle vores succes på, at vores kunder kommer tilbage - og nye kommer til.

Vi vil være uafhængige af alle.

Vi vil kun varetage én interesse - kundens.

 

FAKTA

Virksomheden har møderet for alle domstole.

Virksomheden har beneficerede advokater.

Virksomheden har faste medhjælpere i gældssaneringer ved Retten i Hjørring og ved Retten i Aalborg.

Virksomheden har fast medhjælpere i konkurser ved Retten i Hjørring og ved Retten i Aalborg.

Virksomheden har autoriserede dødsbobestyrere ved Retten i Hjørring.

Virksomheden har autoriseret bobehandler ved Retten i Hjørring i separationer og skilsmisser.

Virksomheden er beskikket efter Serviceloven.

Virksomheden er certificeret RKI-samarbejdspartner.

 

OM VORES ADVOKATER

Advokaterne hos Norden Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Norden Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Norden Advokatfirma, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om fastsættelse af honorar kan det oplyses, at honoraret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for kunden, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, samt det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn

Norden Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Norden Advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Norden Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

BANK

Klientkonto føres i Sparekassen Danmark
Konto nummer: 9070 1634864551

Alle klientmidler, som står på klientkonti, er omfattet af "Lov om en indskyder- og investorgarantiordning".

Det betyder, at der som udgangspunkt er dækning pr. indskyder med 100.000 EURO. Grænsen gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Norden Advokatfirma hæfter ikke for tab som følger af, at banken bliver ude af stand til at betale indskudte beløb tilbage.