PRIVATLIVSPOLITIK

I det følgende kan du læse vores politik for behandling af personoplysninger, som du som kunde eller samarbejdspartner afgiver i forbindelse med anvendelse af vores tjenester, herunder brug af vores hjemmeside https://nordenadvokatfirma.dk/.

Norden Advokatfirma behandler altid personoplysninger i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. Herudover sørger vi altid for at have hjemmel til behandling af dine personoplysninger.

 

1. DEN DATAANSVARLIGE

Norden Advokatfirma er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalov-givning i Danmark. Nedenfor finder du vores kontaktoplysninger:

Norden Advokatfirma Advokatanpartsselskab

Erhvervsparken 1

9700 Brønderslev

CVR-nr.: 32 47 74 88

Telefonnr.: +45 96 24 24 45

Mail: mail@nordenadvokat.dk

Website: https://nordenadvokatfirma.dk/

 

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • For at kunne levere juridisk rådgivning til vores klienter, vil der altid ske oprettelse af en sag i vores sagsbehandlingssystem. Her vil der være registret almindelige personoplysninger om dig, herunder kon-taktoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, telefonnummer og mail. Eventuelt følsomme person-oplysninger vil også blive registret, hvis behandlingen af sagen påkræver dette.
 • I forbindelse med vores ydelse af juridisk rådgivning vil tredjemands almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, stilling samt kontraktmæssige og familiemæssige relationer til vores klient, kun-ne blive behandlet.
 • I visse sagstyper, særligt straffesager, personskadesager, ansættelsessager og familieretlige sager kan det være nødvendigt for at kunne rådgive vores klient, at vi behandler dine oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger og følsomme personoplysninger, såsom helbredsforhold og fagfore-ningsmæssige tilhørsforhold.
 • Det kan ligeledes være nødvendigt for at levere vores juridiske bistand, at vi behandler dit CPR-nummer. Dette skal eksempelvis anvendes til at identificere dig, hvis vi skal foretage registreringer for dig i offentlige registre som eksempelvis tinglysning.dk.
 • I henhold til hvidvasklovgivningen, skal vi i sager omfattet af hvidvaskloven udføre kundekendskabs-procedurer, hvilket blandt andet indebærer, at vi skal kontrollere de oplysninger, du har givet om dig selv. Disse kan vi eksempelvis kontrollere ved at modtage kopi af pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

 

3. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger sker med det formål at levere advokatbistand og juridisk rådgivning.

Derudover har vores databehandling følgende formål:

 • Etablering af klientforhold – herunder kommunikation med dig, behandling af sagen samt foretage eventuelle registreringer i registre for dig.
 • Administration af klientforhold, vedligeholdelse og opdyrkning af klientforhold samt løbende samhandel.
 • Behandlingen af personoplysninger sker ligeledes for at kunne levere juridisk bistand på bedst muligt grundlag.

 

4. INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten det-te sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning. Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber advokatbistand og juridiske rådgivning (både fysisk, online, via post eller telefon).
 • Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails eller kontakter os pr. telefon.
 • Når du er part i en sag, vi behandler. Udover indhentelse af oplysninger hos den registrerede selv, fore-tager vi indhentelse af personoplysninger:
 • Via offentligt tilgængelige kilder, såsom cvr.dk, tinglysning.dk og krak.dk mv.
 • Via Experians RKI-register ved inkasso.

Hvorfra vi indhenter personoplysninger afhænger af den konkrete sagstype.

 

5. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi sørger altid for at have hjemmel til at behandle personoplysninger. Vi behandler blandt andet person-oplysninger, vi har fået samtykke til at behandle, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler herudover personoplysninger på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis du er vores klient, idet behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en aftale om advo-katbistand med os.

Derudover kan behandlingen ske, såfremt denne er nødvendig for, at vi som advokatvirksomhed opret-holder vores retlige forpligtelser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Som eksempler herpå kan nævnes vores forpligtelser efter hvidvaskloven, bogføringsloven, persondataforordningen mv.

Behandling af almindelige personoplysninger om vores klients modpart vil ske på baggrund af de legitime interesser, vi og vores klient har i at varetage klientens retlige interesser samt de retlige forpligtigelser, vi som advokatvirksomhed er underlagt, herunder hvidvaskloven og retsplejeloven, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f.

Eventuelt følsomme oplysninger og CPR-nummer vil blive behandlet, såfremt du har givet udtrykkeligt samtykke, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, eller oplysningerne er nødvendige for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

 

6. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Vi kan dog videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Modparter i sager, herunder dennes advokat.
 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner, regioner, styrelser, ministerier, nationale og udenlandske domstole, voldgiftsretter, SKAT, politiet samt minretssag.dk m.v.
 • Sagsspecifikke samarbejdspartnere, herunder ejendomsmægler, leverandører, fagforeninger og penge- og realkreditinstitutter m.v.
 • Vores klients øvrige relevante professionelle rådgivere, såsom revisor og landbrugsrådgivere.
 • Vores databehandlere, som behandler data på vores vegne ved driften af vores virksomhed. Hvilke af ovenstående modtagere, som dine personoplysninger fremsendes til, i forbindelse med vores behandling, afhænger af den type juridisk rådgivning forholdet vedrører.

Vi videregiver dog aldrig personoplysninger, uden at vi har hjemmel hertil.

 

7. OVERFØRELSE TIL MODTAGERE I TREDJELAND

Vi overfører ikke oplysninger til modtagere uden for EU eller EØS, medmindre det forinden er aftalt med dig, og vi har modtaget dit skriftlige samtykke på, at overførelsen kan finde sted.

Alle vores databehandlere er beliggende indenfor EU eller EØS, hvorfor der ikke sker overførelse til tredjeland i forbindelse med overførsel af data til vores databehandlere.

 

8. AUTOMATISKE AFGØRELSER

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med vores behandling af personoplysninger.

 

9. OPBEVARINGSTIDEN OG OPBEVARINGSSTEDET

Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige for vores behandling. Det følger dog af de advokatetiske regler, at efter afslutningen af en sag skal sagens akter, herunder elektroniske data opbevares i en passende periode.

Vi opbevarer på denne baggrund som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år fra arkivering af sa-gen i vores IT-system.

Oplysninger vi har indhentet som led i vores retlige forpligtelse efter hvidvaskloven, vil dog blive slettet efter 5 år.

Personoplysningerne opbevares både fysisk og elektronisk. Den fysiske opbevaring sker på et af vores kontorer i enten Aars, Aalborg, Brønderslev eller Aabybro. Den elektroniske opbevaring foregår i IT-systemet Advosys.

 

10. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder som registreret. Disse rettigheder er kort be-skrevet nedenfor. For en udvidet gennemgang af dine rettigheder som registret, kan vi henvise til Data-tilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Ønsker du som registret at gøre brug af én af de nedenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til os via kon-taktoplysningerne i pkt. 1.

 

10.1 Ret til indsigt i personoplysningerne

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad de anvendes til herunder formålet samt tidsrummet for opbevaringen. Du har tillige som regi-streret ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, medmindre op-lysningerne er underlagt tavshedspligt eller omhandler andres forretningshemmeligheder eller immateri-elle rettigheder.

 

10.2 Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet.

 

10.3 Ret til at få personoplysninger slettet

Du har ret til at få personoplysninger om dig slettet. Du har eksempelvis ret til at få dem slettet, når du trækker dit samtykke til at behandle oplysningerne tilbage, og vi ikke har et andet hjemmelsgrundlag til

behandling af personoplysningerne. Herudover for eksempel hvis det ikke længere er nødvendigt at have oplysningerne om dig, eller hvis oplysninger er behandlet ulovligt.

 

10.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

10.5 Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

10.6 Ret til indsigelse

Denne ret indebærer, at du som registreret altid har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder imidlertid kun i tilfælde af at hjemmelsgrundlaget for vores behandling er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f.

 

10.7 Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-ningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Tilbage-trækning af et meddelt samtykke har ikke betydning, såfremt vores behandling af dine personoplysninger kan ske på et andet behandlingsgrundlag.

 

11. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler personoplysninger.

For bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger, forsøger vi, altid at afveje vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de konkrete it-risici, der er i forbindelse med behandlingen.

Ligeledes benytter vi ikke databehandlere, som ikke kan stille den fornødne sikkerhed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

Vi anbefaler, at du ikke skriver noget i en e-mail til os, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikkermail eller kodebeskyttet fil i Word eller PDF-format. Alternativt kan vi opfordre til, at du fremsender disse oplysninger til os pr. post eller ved personlig indlevering til et af vores kontorer.

 

12. KLAGEADGANG

Du har som registreret altid mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du finder, at vi ikke har behandlet dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen.

Klage skal indgives til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby Mail: dt@datatilsynet.dk Website: www.datatilsynet.dk

Klage kan ligeledes fremsendes til Datatilsynet via din e-Boks, hvor henvendelsen vil blive fremsendt krypteret. Vi anbefaler derfor, at du benytter denne løsning, såfremt din klage indeholder følsomme per-sonoplysninger.

 

13. BRUG AF COOKIES

Der bliver i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, https://nordenadvokatfirma.dk/, ikke ind-samlet oplysninger om din færden på hjemmesiden i form af cookies.

 

14. ÆNDRINGER AF PERSONDATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os enhver ret til at kunne ændre nærværende persondatapolitik, således den til enhver tid opfylder den gældende lovgivning