FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Norden Advokatfirma Advokatanpartsselskab, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, CVR nr. 32477488, leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

1. Udførelse af opgaven

1.1. Norden Advokatfirma aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser. Ved påbegyndelsen af en opgave vil Norden Advokatfirma efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

1.2. I forbindelse med modtagelse af opgaven fra kunden undersøger Norden Advokatfirma om løsning af opgaven helt eller delvist er omfattet af en retshjælpsforsikring, reglerne om fri proces eller reglerne om offentlig retshjælp.

1.3. Norden Advokatfirma vil til enhver tid bestræbe sig på at levere kvalificeret juridisk bistand til den aftalte tid og i det aftalte omfang

1.4. Norden Advokatfirma påbegynder først udførelse af den nævnte juridiske bistand, så snart der er afgivet behørige identitetsoplysninger som krævet i henhold til hvidvasklovgivningen, jf. nærmere i pkt. 2.

1.5. Al juridisk bistand udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler og i overensstemmelse med retsplejelovens regler og principper.

 

2. Hvidvask

2.1. Norden Advokatfirma indhenter og opbevarer identitetsoplysninger på kunden efter reglerne i hvidvaskloven.

2.2. Norden Advokatfirma anser en afgivelse af identitetsoplysninger som samtykke til, at Norden Advokatfirma kan videre kundens identitetsoplysninger til finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven.

2.3. De oplysninger, som Norden Advokatfirma indsamler og opbevarer som led i henhold til hvidvasklovgivningen, slettes ikke før end efter 5 år efter, at kundeforholdet hos Norden Advokatfirma er ophørt.

2.4. Kunden skal ved modtagelse af aftalebrev skriftligt oplyse Norden Advokatfirma, om kunden er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. Kunden anses som en politisk eksponeret person, når denne er eller har været a) statschef, regeringschef, minister, viceminister eller assisterende minister, b) parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer, c) medlem af et opstillingsberettiget politisk partis styrelsesorgan, d) højesteretsdommer, medlem af en forfatningsdomstol og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder, e) medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker, f) ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker, g) medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ, h) direktør, vicedirektør, medlem af en bestyrelse eller en person med tidssvarende hverv i en international organisation

2.5. Kunden skal ved modtagelse af aftalebrev skriftligt oplyse Norden Advokatfirma, om kunden er ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre, børn eller svigersøn eller svigerdatter til en af de i pkt. 2.4 nævne personer.

2.6. Kunden skal ved modtagelse af aftalebrev skriftligt oplyse Norden Advokatfirma om kunden er samarbejdspartner til en af de i pkt. 2.4 nævnte personer. Kunden anses som samarbejdspartner, når denne er en fysisk person, og når a) denne reelt ejer en virksomhed sammen med en eller flere af de i pkt. 2.4. nævnte personer, eller når b) denne på anden måde har en forretningsmæssig forbindelse med en eller flere af de i pkt. 2.4. nævnte personer, eller når c) denne som den eneste er reel ejer af en virksomhed, som vides at være oprettet til fordel for en af de i pkt. 2.4. nævnte personer.

2.7. Norden Advokatfirma underretter straks Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis vi nærer mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet. Vores underretningspligt gælder dog ikke, hvor vi alene modtager oplysninger i forbindelse med en opgave, hvor vi skal fastslå kundens retstilling eller, hvor vi yder bistand med retssag, sag ved Landsskatteretten eller sag ved voldgiftsret.

2.8. Der er ikke ret til indsigt for kunden i oplysninger, som videregives og behandles overensstemmelse med pkt. 2.7.

 

3. Honorar

3.1. Norden Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af vores ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

3.2. Kunden betaler rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, gebyrer, og andre opgaverelaterede omkostninger og udlæg udover honoraret.

 

4. Fakturering

4.1. Fakturering sker normalt hvert kvartal, medmindre andet aftales.

4.2. Betalingsbetingelser er 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

5. Klientmidler

5.1. Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

5.2. Klienten betaler renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at denne forrentes med en negativ rentesats, såvel som eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto.

5.3. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto.

5.4. Advokatfirmaet Norden påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

 

6. Fortrolighed

6.1. Norden Advokatfirma behandler alle oplysninger modtaget af kunden eller om kunden fortroligt, dog undtagen hvor Norden Advokatfirmas medarbejdere er lovmæssigt forpligtet til at udlevere oplysninger om kunden til tredjemand.

 

7. Ansvarsbegrænsning

7.1. Norden Advokatfirma er ansvarlig for den af Norden Advokatfirma leverede rådgivning efter dansk rets almindelige regler.

7.2. Norden Advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste, omdømme, goodwill mv. Norden Advokatfirma hæfter endvidere ikke for fejl begået af underleverandører, som Norden Advokatfirma efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

 

8. Forsikring.

8.1. Norden Advokatfirma er ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen herom i anerkendt forsikringsselskab.

 

9. Markedsføring

9.1. Norden Advokatfirma er berettiget til at referere til en opgave i markedsføringsmæssig sammenhæng, så snart en opgave er afsluttet.

 

10. Tvistløsning

10.1 Eventuelle tvister om Norden Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

10.2 Eventuelle tvister indbringes for Retten i Hjørring som værneting.

10.3. Klager over advokater kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.