Privatlivspolitik

DATAANSVAR
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

I forbindelse med Norden Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Norden Advokatfirma behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

KONTAKTOPLYSNINGER
Norden Advokatfirma er dataansvarlig, og kontoret sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Norden Advokatfirma er i langt de fleste situationer dataansvarlig, men der kan være enkelte klient/kunderelationer, hvor vi er databehandler. I sådanne relationer indgås der databehandleraftaler.

Kontaktoplysninger:
Norden Advokatfirma
CVR-nr. 32477488
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
Telefon: 96242424
Mail: mk@nordenadvokat.dk

TRANSPARENT DATABEHANDLING
Når vi enten som led i vores klient- eller samarbejdsforhold beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

BEHANDLING AF PERSONDATA
De data, vi anvender, omfatter persondata modtaget til brug for vores rådgivning og varetagelse af dine interesser som led i advokat/klientforholdet.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for at:

  • Rådgive dig som klient.
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.
  • Administration af din relation til vores kontor.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder krav i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask (hvidvaskloven).

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om vores klienter og samarbejdsrelationer, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor og nærmere specificeret i aftalebrev. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Sagsakter opbevares som udgangspunkt i 10 år grundet rådgiveransvaret forbundet med vores ydelse, men visse dokumenter kan opbevares i et længere tidsrum, herunder f.eks. stamdata grundet opfyldelse af reglerne om interessekonflikter samt hvidvask dokumentation i 5 år efter sagens afslutning.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi bruger persondata til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores klienter. Vi behandler altid oplysningerne strengt fortroligt.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed eller vi har et andet lovligt grundlag. Såfremt personoplysninger videregives til tredjemand som led i sagsbehandling vil du som klienten blive orienteret herom, hvilket vil ske i aftalebrevet, hvis vi er bekendt herom fra sagens start.

SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem, hvilket tillige omfatter interne regler om adgangsbegrænsning til sager m.v.

RETTIGHEDER
Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine per-sondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis vi ikke har et andet hjemmelsgrundlag for at behandle personoplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk,

E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

 

Norden Advokatfirma
22. maj 2018