Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Norden Advokatfirma, CVR nr. 32 47 74 88, leverer til kunden, medmindre andet er aftalt. Du bør læse forretningsbetingelserne for at få relevant information om de regler, der gælder for advokater, klagemuligheder mv. 

1. Advokatfirmaets navn og adresser

Virksomhedens navn er Norden Advokatfirma Advokatanpartsselskab. Norden Advokatfirma Advokatanpartsselskab er organiseret som et anpartsselskab.
Virksomheden drives under CVR-nummer: 32 47 74 88.

Virksomheden har afdelinger på følgende adresser:
• Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
• Gøteborgvej 18, 1. sal, 9200 Aalborg SV
• Kirkegade 1, 9600 Aars

Herudover har vi mulighed for at holde møde med vores kunder på følgende adresser:
• Brøndumvej 12, 9690 Fjerritslev (efter aftale)
• Niels Brocks Gade 14 A. st. th., 8900 Randers C (efter aftale)
 

 

2. Udførelse af opgaven

 

 • Udtrykkene ”kunde” og ”klient” dækker over samme personer, hvilket dækker over personer, der modtager juridisk rådgivning fra Norden Advokatfirma.

 

 • Norden Advokatfirma aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser. Ved påbegyndelsen af en opgave vil Norden Advokatfirma efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret ved aftalens indgåelse.

 

 • I forbindelse med modtagelse af opgaven fra kunden, undersøger Norden Advokatfirma om løsning af opgaven helt eller delvist er omfattet af en retshjælpsforsikring, reglerne om fri proces eller reglerne om offentlig retshjælp. I den forbindelse orienterer Norden Advokatfirma klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

 

 • Norden Advokatfirma vil til enhver tid bestræbe sig på at levere kvalificeret juridisk bistand til den aftalte tid og i det aftalte omfang.

 

 • Norden Advokatfirma påbegynder først udførelse af den pkt. 2 nævnte juridiske bistand, så snart der er afgivet behørige identitetsoplysninger som krævet i henhold til hvidvasklovgivningen.
 • Al juridisk bistand udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler og i overensstemmelse med retsplejeloven regler og principper.

 

3. Hvidvask

 

 • Norden Advokatfirma indhenter og opbevarer identitetsoplysninger på kunden efter reglerne i hvidvaskloven.

 

 • De oplysninger som Norden Advokatfirma indsamler og opbevarer som led i henhold til hvidvasklovgivningen slettes ikke førend 5 år, efter at kundeforholdet hos Norden Advokatfirma er ophørt.

 

 • Kunden skal ved modtagelse af aftalebrev skriftligt oplyse Norden Advokatfirma, om kunden er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. Kunden anses som en politisk eksponeret person, når denne er eller har været a) statschef, regeringschef, minister, viceminister eller assisterende minister, b) parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer, c) medlem af et opstillingsberettiget politisk partis styrelsesorgan, d) højesteretsdommer, medlem af en forfatningsdomstol og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder, e) medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker, f) ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker, g) medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ, h) direktør, vicedirektør, medlem af en bestyrelse eller en person med tidssvarende hverv i en international organisation.

 

 • Kunden skal ved modtagelse af aftalebrev afskriftligt oplyse Norden Advokatfirma, om kunden er ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre, børn eller svigersøn eller svigerdatter til en politisk eksponeret person.

 

 • Kunden skal ved modtagelse af aftalebrev skriftligt oplyse Norden Advokatfirma om kunden er samarbejdspartner til en af politisk eksponeret person. Kunden anses som samarbejdspartner, når denne er en fysisk person, og når a) denne reelt ejer en virksomhed sammen med en eller flere politisk eksponeret personer, eller når b) denne på anden måde har en forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponeret personer, eller når c) denne som den eneste er reel ejer af en virksomhed, som vides at være oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

 

 • Norden Advokatfirma underretter straks Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis vi nærer mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet. Vores underretningspligt gælder dog ikke, hvor vi alene modtager oplysninger i forbindelse med en opgave, hvor vi skal fastslå kundens retstilling eller, hvor vi yder bistand med retssag, sag ved Landsskatteretten eller sag ved voldgiftsret.

 

 • Der er ikke ret til indsigt for kunden i oplysninger, som videregives og behandles.
   

4. Honorar

 

 • Norden Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af vore ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

 

 • Kunden betaler rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, gebyrer, og andre opgaverelaterede omkostninger og udlæg udover honoraret.

 

5. Fakturering

 • Fakturering sker normalt ved sagens afslutning. Er det en længerevarende sag sker fakturering normalt hvert kvartal, medmindre andet aftales.

 

 • Betalingsbetingelser er normalt 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

6. Klientkonti og klientmidler

 

 • Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Norden Advokatfirmas hovedklientkonto er hos Nordea Bank Danmark A/S, reg. 2620 konto 3493 159 223. Derudover opretter vi særskilte klientkonti i sager, hvor dette følger af loven. Disse oprettes i Sparekassen Danmark eller Nordea Bank Danmark A/S.

 

 • Klienten betaler renter, der debiteres en separat klientkonto i det omfang, at denne forrentes med en negativ rentesats, såvel som eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto.

 

 • Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts konkurs. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Der gælder særlige regler vedrørende dækningen for så vidt angår:
  o Indskud, der i henhold til loven har et socialt formål dækkes med 150.000 Euro
  pr. indskyder,
  o Indskud for skader som følge af kriminalitet eller fejlagtig domfældelse med
  150.000 Euro og
  o Indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom til ikke erhvervsmæssig anvendelse med 10 mio. Euro

 

 • Læs nærmere om garantiordningen på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

 • Advokatfirmaet Norden påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts konkurs.

 

7. Fortrolighed

 

 • Norden Advokatfirma behandler alle oplysninger modtaget af kunden eller om kunden fortroligt, dog undtagen hvor Norden Advokatfirmas medarbejdere er lovmæssigt forpligtet til at udlevere oplysninger om kunden til tredjemand.

 

8. Ansvarsbegrænsning

 

 • Norden Advokatfirma er ansvarlig for den af Norden Advokatfirma leverede rådgivning efter dansk rets almindelige regler.

 

 • Norden Advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste, omdømme, goodwill mv. Norden Advokatfirma hæfter endvidere ikke for fejl begået af underleverandører, som Norden Advokatfirma efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

 

9. Forsikring.

 

 • Alle advokater i Norden Advokatfirma er ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen herom i anerkendt forsikringsselskab.
 • Advokatansvarsforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Tryg Forsikring A/S har også stillet garanti i henhold til reglerne om advokaternes ansvar.    

 

10. Advokater hos Norden Advokatfirma

 • Advokaterne hos Norden Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er en del af  Advokatsamfundet. Alle advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Norden Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

 • Advokaterne hos Norden Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

 

 • Der kan findes yderligere oplysninger om advokatetiske regler, der gælder for advokater på: https://www.advokatsamfundet.dk/media/jluf0hua/de-advokatetiske-regler-1-juli-2019.pdf.

 

 • Der kan findes yderligere oplysninger om de særlige regler, der gælder for advokaterhvervet på https://www.advokatsamfundet.dk/.
   

 

11. Tvistløsning

 • Eventuelle tvister om Norden Advokatfirmas rådgivning og udført arbejde og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

 

 • Norden Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre det særskilt aftales med klienten.

 

 • Kunder kan også klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.